Poruka Nade

Korak Prvi:
Bog te voli i ima divan plan za tvoj život.

Bog te je stvorio. I ne samo to, toliko te voli da želi da s njim provedeš večnost. Isus je rekao:

"Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."
Jovan 3.16

Isus je došao da bi svako od nas lično poznavao i razumeo Boga. Samo Isus može doneti značenje i svrhu životu.

Korak Drugi:
Svi grešimo i greh nas je odvojio od Boga.

Osećamo tu razdvojenost, udaljenost od Boga zbog greha. Biblija nam kaže da

"Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas."
Isaija 53:6

Duboko u sebi, možda smo aktivno protiv ili pasivno nezainteresovani za Boga i njegove puteve, ali sve je to dokaz onoga što Biblija naziva grehom.

Posledica greha u našim životima je smrt – duhovna odvojenost od Boga. Iako možda pokušavamo da mu se približimo sopstvenim naporima, neizbežno ćemo doživeti neuspeh.

Ova slika pokazuje veliki jaz koji stoji između nas i Boga. Strelice su naši pokušaji da dosegnemo Boga sopstvenim snagama. Možemo pokušavati da činimo dobra dela u životu ili zaradimo njegovo odobrenje dobrim životom ili moralnom filozofijom. Ali naše dobre namere nedovoljne su da pokriju naš greh.

Korak Treći:
Isus Hristos je jedino Božje rešenje za greh. Kroz njega možemo spoznati i iskusiti Božju ljubav i plan za naš život.

Mi zaslužujemo da platimo za svoj greh. Problem je u tome što je kazna smrt. Zbog toga, da ne bismo morali da umremo odvojeni od Boga, iz svoje ljubavi prema nama, Isus Hristos je umro umesto nas.Na krstu, Isus je preuzeo sav greh na sebe i u potpunosti platio za nas.

"Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu
1. Petrova 3:18

spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti."
Titu 3:5

Zbog Isusove smrti na krstu, greh nas više ne razdvaja od Boga.

"Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."
Jovan 3.16

Isus nije samo umro za naše grehe, već je i vaskrsao. Time je pokazao van svake sumnje da može s pravom obećati večni život – da je on Sin Božji i jedini način na koji možemo spoznati Boga.

Zbog toga je Isus rekao:

"Reče mu Isus: ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene."
Jovan 14:6

Umesto da se više trudimo da stignemo do Boga, on nam kaže kako možemo da započnemo odnos sa njim istog trena. Isus kaže:

"Ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Ko veruje u mene - kao što reče Pismo - iz njegova tela će poteći reke žive vode"
Jovan 7:37,38

Zbog ljubavi prema nama, Isus je pretrpeo smrt na krstu. Sada nas poziva da dođemo k njemu, kako bismo započeli ličan odnos sa Bogom.

Korak Četvrti:
Moramo pojedinačno prihvati Isusa Hrista kao Spasitelja i Gospoda.

Biblija kaže:

"A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija."
Jovan 1:12

Isusa prihvatamo verom. Biblija kaže:

"Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali."
Efescima 2:8,9

Prihvatanje Isusa znači poverovati da je Isus Sin Božji, što je i sam tvrdio, a onda ga i pozvati da dođe i upravlja našim životom.

"Isus je rekao: Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju"
Jovan 10:10

Eto, u tome je njegov poziv. Rekao je:

"Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom."
Otkrivenje 3:20

Kako ćeš odgovoriti na Božji poziv?

Razmotri ove dve slike:

  • ja sam na tronu

  • Isus van mog života

  • Odlukama i delima upravljam isključivo ja, što je često izvor frustracije

Život kojim upravljam ja
  • Isus je u životu i na tronu

  • Moje ja je potčinjeno Isusu

  • Osoba vidi uticaj i vođstvo Isusa u svom životu

Život kojim upravlja Hristos
Koji krug predstavlja tvoj život?

Koji krug bi voleo da predstavlja tvoj život?